Informacje podstawowe

Nabór na seminaria dyplomowe (licencjackie) 2017/2018

Zespół Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza studentów kierunków Geografia i Gospodarka przestrzenna do uczestnictwa w seminariach dyplomowych (licencjackich), które odbędą się w roku akademickim 2017/2018. Zapisy prowadzone są w sekretariacie Katedry (p. Hanna Stodoła) od 13 do 17 marca w godz. 9.00-13.00 (pok. B408).

Prezentacja seminarium dyplomowego dla kierunku Geografia (format PDF)

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

W dniu 30 września 2016 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. Kolejny rok akademicki na Wydziale Oceanografii i Geografii otworzyli wspólnie Pan Dziekan prof. Waldemar Surosz i Pani Prorektor ds. Kształcenia prof. Anna Machnikowska. W trakcie inauguracji odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich osobom wypromowanym w poprzednim roku akademickim. Wśród nowych doktorów znaleźli się wychowankowie Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego: dr Delia Bar-Kołelis oraz dr Marcin Połom. Jednym z elementów uroczystości było także wręczenie nagród i wyróżnień. Dr Renata Anisiewicz otrzymała Medal Komisji Narodowej.


Promocja serii monograficznej o Gdyni

W dniu 7 lipca 2016 r. odbyła się promocja serii trzech monografii traktujących o Gdyni, które przygotował zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego oraz zaprzyjaźnieni współpracownicy z Katedry Gospodarki Przestrzennej, Katedry Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczystość została zorganizowana w gdyńskim Infoboxie i przyciągnęła wielu entuzjastów Gdyni.


Publiczna obrona rozpraw doktorskich Marcina Połoma i Delii Bar-Kołelis

W dniu 18 lutego 2016 r. odbyły się publiczne dyskusje nad rozprawami doktorskimi przygotowanymi przez mgr. Marcina Połoma i mgr Delię Bar-Kołelis.

W dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 12.00 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Połoma zatytułowanej "Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013" napisanej pod opieką Pana Prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego. Rada Wydziału powołała recenzentów w osobach Pana Prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie oraz Pana Prof. dr. hab. Stanisława Koziarskiego z Uniwersytetu Opolskiego. W wyniku przeprowadzonej dyskusji publicznej Komisja doktorska jednomyślnie zwróciła się do Rady Wydziału Oceanografii i Geografii o nadanie stopnia doktora i wyróżnienie rozprawy.


W dniu 18 lutego 2016 r. o godz. 14.30 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Delii Bar-Kołelis zatytułowanej "Shopping tourism on the eastern borders of the European Union" napisanej pod opieką Pana Prof. UG, dr. hab. Jana A. Wendta. Rada Wydziału powołała recenzentów w osobach Pana Prof. UG, dr. hab. Alexandru Iliesa z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pana Prof. IGiPZ PAN, dr. hab. Marka Więckiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej dyskusji publicznej Komisja doktorska zwróciła się do Rady Wydziału Oceanografii i Geografii o nadanie stopnia doktora.

Tytuł doktora honoris causa dla Prof. UG, dr. hab. Jana A. Wendta

Senat Uniwersytetu w Oradei (Rumunia) nadał tytuł doktora honoris causa prof. UG, dr. hab. Janowi A. Wendtowi z naszej Katedry.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.

Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa do Senatu Uniwersytetu Oradejskiego złożyła Rada Wydziału Geografii, Turystyki i Sportu UO. W dniu 3 marca 2014 Senat Uniwersytetu w Oradei przyjął uchwałę nadającą tytuł Prof. Janowi Wendtowi. Doktorat honorowy Prof. Wendt otrzymał za aktywność naukową oraz dydaktyczną a także jako wyraz wdzięczności za doskonałą współpracę z Katedrą Geografii, Turystyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Oradejskiego. Ceremonia nadania doktoratu honoris causa odbędzie się w dniu 6 października br. w Oradei podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia prowadzenia badań naukowych i nauczania w zakresie geografii w Uniwersytecie Oradejskim.

Więcej zdjęć...

Nominacja profesorska prof. Tadeusza Palmowskiego

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczał w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w dniu 21 maja nominacje profesorskie. Wśród nominowanych dwóch pracowników Uniwersytetu Gdańskiego znalazł się także kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego Tadeusz Palmowski. Jest to pierwsza tego typu nominacja uzyskana przez gdańskich geografów społeczno-ekonomicznych od ponad trzydziestu lat. Wręczając nominacje prezydent RP życzył, aby bilans dokonań w ramach życia naukowego, wypadł tak samo pomyślnie jak obchodzona w tym roku 25 rocznica odzyskania przez Polskę wolności. Zaznaczył też, że suma dokonań i sukcesów indywidualnych składa się na sukces Polski, całego społeczeństwa.

O Katedrze

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego jest jednostką wchodzącą w skład Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
W Katedrze zatrudnionych jest 10 pracowników.

Historia Katedry

Początki geografii społeczno-ekonomicznej w Trójmieście są związane z dwiema uczelniami: Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku i Wyższą Szkołą Handlu Morskiego (późniejszą Wyższą Szkołą Ekonomiczną) w Sopocie. Nasza Katedra swoimi tradycjami nawiązuje do Katedry Geografii (później przemianowanej na Katedrę Geografii Ekonomicznej) istniejącej w sopockiej Alma Mater. W swojej historii Katedra Geografii Ekonomicznej WSE była kierowana przez dwie wielkie indywidualności naukowe: prof. dr. Jana Moniaka (do 1966 r.) oraz prof. dr hab. Jerzego Zaleskiego (od 1966 r. do powstania UG).

Logo Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego W 1970 r. powstał Uniwersytet Gdański na, którym utworzono Instytut Geografii, a w jego ramach, pierwszy w kraju Zakład Geografii Ekonomicznej i Politycznej. W nowym zakładzie pracowali geografowie społeczno-ekonomiczni, zarówno z dawnej WSP, jak i WSE. W 1981 r. nastąpiła likwidacja Instytutu Geografii, w jego miejsce powstały samodzielne katedry i zakłady. Badaniami z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zajmowały się Katedra Geografii Ekonomicznej oraz Zakład Geografii Gospodarki Morskiej, do tradycji którego nawiązuje nasza Katedra. W nowej jednostce znalazła się większość pracowników dawnej Katedry Geografii Ekonomicznej WSE. Po odejściu prof. dr. hab. Jerzego Zaleskiego na emeryturę (w 1994 r.) zakład przekształcono w pracownię, a kierownikiem jednostki został dr Maciej Rozwadowski. W 1997 r. pracownię przekształcono w samodzielną jednostkę – Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego – której kierownictwo objął prof. dr hab. Marek Dutkowski. Od 2002 r. kierownikiem katedry jest prof. zw. dr hab. Tadeusz Palmowski.

Adres Katedry

Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Instytut Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
tel. +48 58 523 65 58

Konsultacje

Tutaj znajdziesz informacje o godzinach konsultacji pracowników oraz doktorantów Katedry.

Więcej...

Nowe numery Journal of Geography, Politics and Society

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi numerami czasopisma Journal of Geography, Politics and Society na stronach internetowych Portalu Czasopism Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kwartalnik prowadzony jest przez Katedrę Geografii Rozwoju Regionalnego. Funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. Tomasz Michalski. Czasopismo znajduje się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Zachęcamy także do lektury archiwalnych numerów z lat 2011-2014.

Więcej...

Nowe publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi książkami wydanymi w Katedrze:

"Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki" autorstwa M. Tarkowskiego, T. Palmowskiego, K. Kopcia i J.A. Wendta

"Gdynia w Unii Europejskiej. Warunki życia" autorstwa M. Pacuk, R. Anisiewicz, J.T. Czochańskiego, K. Kopcia, M. Połoma, T. Michalskiego i M. Tarkowskiego

"Gdynia w Unii Europejskiej. Spójność społeczna i terytorialna" autorstwa L. Przybylskiej, T. Michalskiego, J.A. Wendta, M. Dutkowskiego, N. Sypion-Dutkowskiej, M. Tarkowskiego, M. Pacuk, M. Połoma

Więcej...